REGULAMIN STRONY WWWTERAPIAANETA.PL

Niniejszy regulamin sklepu internetowego zawiera informacje o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na usługi lub produkty elektroniczne, sposobach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej https://terapiaaneta.pl jest Aneta Kowalczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Kowalczyk z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 10/23, 54-440 Wrocław, NIP 6090027861, REGON 387852000

§ 1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://terapiaaneta.pl/regulamin

 2. Sklep/ Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem: https://terapiaaneta.pl

 3. Sprzedawca – Aneta Kowalczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Kowalczyk z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 10/23, 54-440 Wrocław, NIP 6090027861, REGON 387852000

 4. Usługodawca – Aneta Kowalczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Kowalczyk z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 10/23, 54-440 Wrocław, NIP 6090027861, REGON 387852000

 5. Kupujący/Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;

 6. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy realizowana drogą elektroniczną: warsztaty, programy, masterklasy, mastermindy, kursy, grupy subskrypcji, szkolenia online, sesje indywidualne, konsultacje, sesje biznesowe, mentoring itp.

 8. Produkt elektroniczny – dostępne w sklepie internetowym medytacje, warsztaty,  programy, masterklasy, mastermindy, kursy, grupy subskrypcji, szkolenia, e-booki, kursy  online itp.

 9. Towar – produkt fizyczny, w szczególności rękodzieło, np. obrazy, biżuteria, makramy.

 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego;

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów lub usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pomocą sklepu internetowego

 12. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 13. Dane osobowe – oznaczają dane Kupującego, przy użyciu których Sprzedający może się z nim skontaktować celem realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury, obejmujące m.in. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do doręczeń, imię i nazwisko.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej https://terapiaaneta.pl jest Aneta Kowalczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Kowalczyk z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 10/23, 54-440 Wrocław, NIP 6090027861, REGON 387852000

 2. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e-mail: anetakowalczyk.kontakt@gmail.com.

 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania za Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.

 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 5. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży usług dostępnych w Sklepie.

 6. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz o korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.

 7. Ceny wszystkich widniejących na stronie Sklepu usług są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

 8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary fizyczne prezentowane na stronie sklepu internetowego, pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedawca może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy (art. 12 ust. 3 ustawy z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22 poz. 271). W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z powodu niedostępności towaru, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 9. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 3

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.

 3. Złożenie zamówienia w sklepie możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą i dokonanie płatności.

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej,  komunikatora Messenger Facebook, komunikatora Instagram 

 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

 3. W trakcie zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tak jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, adres do doręczeń w przypadku produktów fizycznych.

 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, z którym Kupujący powinien się uprzednio zapoznać.

 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący dostanie informację od Sprzedawcy z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 5

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

    1. – tradycyjny przelew na konto

    2. – płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Paypal

    3. – płatność poprzez blik 
 2. Korzystając z formy płatności elektronicznej Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

 3. Płatność

 4. elektroniczna w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.

 5. W przypadku zakupu produktu fizycznego Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

 6. Czas wysyłki towarów jest komunikowany Klientowi każdorazowo po złożeniu zamówienia, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w podanym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

 7. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.

 8. Kupujący ma obowiązek ocenienia towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedawca. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedawcy.

 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie w punkcie „Reklamacje i zwroty”.

§ 6

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny takich jak e-book, webinar, itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§ 7

USŁUGI ELEKTRONICZNE 

 1. Sesje indywidualne, biznesowe, mentoringowe i inne formy pracy indywidualnej oferowane przez Sprzedawcę i oferowane w Sklepie internetowym są płatne.

 2. Długość sesji indywidualnej, biznesowej, mentoringowej lub innej formy pracy indywidualnej zgodnie z wykupioną usługą wynosi odpowiednio 60 lub 90 minut. 

 3. Czas sesji indywidualnej, biznesowej, mentoringowej lub innej formy pracy indywidualnej nie może przekroczyć czasu wykupionej przez Kupującego usługi, bez zgody Sprzedającego.

 4. Spóźnienie wynikające ze strony Klienta skraca czas sesji, a spotkanie nie jest przedłużone. Spóźnienie nie może być dłuższe niż 15 minut. Po upływie tego czasu sesja zostaje anulowana, a jej koszty pokrywa Klient. Gdy spóźnienie nastąpi ze strony Sprzedającego, zobowiązany jest on wówczas przedłużyć spotkanie o czas spóźnienia lub zagwarantować, że kolejna sesja w zależności od dyspozycji Klienta będzie o ten czas wydłużona.
 5. Terminy sesji są ustalane z Kupującym indywidulanie po złożeniu Zamówienia – uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

 6. Istnieje możliwość zmiany daty sesji przez Kupującego, gdy zajdzie taka konieczność. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o zmianie daty drogą mailową nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem sesji.

 7. W przypadku konieczności zmiany daty sesji przez Usługodawcę Kupujący zostanie o tym poinformowany przez komunikator Facebook Messenger, Instagram lub drogą mailową. Jeżeli proponowana nowa data będzie kolidowała z terminami Kupującego, Kupujący ma prawo poinformować o tym Sprzedającego.

 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych w trakcie korzystania z komunikatorów internetowych, rozmowa zostanie kontynuowana zaraz po naprawie błędu. Jeśli nie będzie możliwości kontynuowania sesji z przyczyn technicznych Strony ustalą inny termin konsultacji. W trakcie sesji Klient jest zobowiązany zapewnić bezpieczną, cichą, niczym niezakłóconą przestrzeń do pracy, odpowiednie łącze internetowe, mikrofon oraz dźwięk audio.

 9. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów z powodu braku możliwości realizacji usługi z powodów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 10. Sprzedawca rozpoczyna realizację usługi tylko po uprzednim otrzymaniu płatności za wybraną usługę.

 11. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazywanych przez Kupującego w formie pisemnej i ustnej.

 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 13. Przerwanie pracy indywidualnej następuje w sytuacji nie przystąpienia Klienta do spotkania i braku informacji co do dalszej chęci współpracy. W każdym momencie Klient ma prawo zrezygnować z kontynuowania współpracy na sesjach, niemniej nie rodzi to prawa Klienta do zwrotu jakiejkolwiek części wniesionej opłaty. 

 14. Sprzedający ma prawo odmówić kontynuowania współpracy w przypadku, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobra osobiste, obraża lub łamie zasady współpracy (m.in. systematyczne nie przychodzenie na sesje, nie odwoływanie ich lub odwoływanie w ostatniej chwili, nie wykonywanie zadanych ćwiczeń i zadań do samodzielnej pracy).
 15. W czasie współpracy, zarówno w trakcie sesji, jak i tuż po niej istnieje możliwość pojawienia się silnych emocji, trudnych wspomnień, które mogą wywołać dyskomfort emocjonalny jak i fizyczny jak np. płaczliwość, stany głębokiego smutku, niestabilność emocjonalna, gorączka, wymioty, biegunka. Decydując się na współpracę Klient bierze na siebie ryzyko ich wystąpienia.
 16. Sprzedający powinien odmówić prowadzenia Klienta na sesjach indywidualnych, biznesowych, mentoringowych jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi – w takiej sytuacji jest zobowiązany do poinformowania o tym Klienta i niezwłocznie przerwać współpracę.

PAKIETY SESJI INDYWIDUALNYCH, BIZNESOWYCH, MENTORINGOWYCH I INNYCH FORM PRACY INDYWIDUALNEJ

 1. Sesje oferowane przez Sprzedawcę i oferowane w Sklepie internetowym są płatne.

 2. Długość sesji  zgodnie z wykupioną usługą wynosi odpowiednio 60 lub 90  minut. 

 3. Czas sesji nie może przekroczyć czasu wykupionej przez Kupującego usługi, bez zgody Sprzedającego. 

 4. Harmonogram spotkań. O ile strony nie ustalą inaczej, spotkania każdej z form pracy indywidualnej odbywają się tak jak opisane w poszczególnej ofercie dotyczące pracy na sejach w pakiecie.
 5. Spóźnienie wynikające ze strony Klienta skraca czas sesji, a spotkanie nie jest przedłużone. Spóźnienie nie może być dłuższe niż 15 minut. Po upływie tego czasu sesja zostaje anulowana, i nie ma możliwości przeniesienia jej na inny termin. Gdy spóźnienie nastąpi ze strony Sprzedającego, zobowiązany jest on wówczas przedłużyć spotkanie o czas spóźnienia lub zagwarantować, że kolejna sesja w zależności od dyspozycji Klienta będzie o ten czas wydłużona.
 6. Istnieje możliwość zmiany daty konsultacji przez Kupującego, gdy zajdzie taka konieczność. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o zmianie daty drogą mailową lub telefonicznie nie później niż na 24 godzin przed ustalonym terminem konsultacji.

 7. W przypadku konieczności zmiany daty sesji przez Usługodawcę Kupujący zostanie o tym poinformowany przez komunikator Facebook Messenger, Instagram lub drogą mailową. Jeżeli proponowana nowa data będzie kolidowała z terminami Kupującego, Sprzedający ma obowiązek zaproponować inny termin.

 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych w trakcie korzystania z komunikatorów internetowych, rozmowa zostanie kontynuowana zaraz po naprawie błędu lub telefonicznie. Jeśli nie będzie możliwości kontynuowania konsultacji z przyczyn technicznych Strony ustalą inny termin konsultacji. W trakcie sesji Klient jest zobowiązany zapewnić bezpieczną, cichą, niczym niezakłóconą przestrzeń do pracy, odpowiednie łącze internetowe, mikrofon oraz dźwięk audio.

 9. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów z powodu braku możliwości realizacji usługi z powodów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 10. Sprzedawca rozpoczyna realizację usługi tylko po uprzednim otrzymaniu płatności za wybraną usługę.

 11. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazywanych przez Kupującego w formie pisemnej i ustnej.

 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 13. Przerwanie pracy na sesjach następuje w sytuacji nie przystąpienia Klienta do spotkania i braku informacji co do dalszej chęci współpracy. W każdym momencie Klient ma prawo zrezygnować z kontynuowania współpracy na sesjach, niemniej nie rodzi to prawa Klienta do zwrotu jakiejkolwiek części wniesionej opłaty. 

 14. Sprzedający ma prawo odmówić kontynuowania współpracy w przypadku, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobra osobiste, obraża lub łamie zasady współpracy  (m.in. systematyczne nie przychodzenie na sesje indywidualne, biznesowe, mentoringowe, nie odwoływanie ich lub odwoływanie w ostatniej chwili, nie wykonywanie zadanych ćwiczeń i zadań do samodzielnej pracy).

PRODUKTY ONLINE

 1. Gotowe usługi elektroniczne jak np. medytacje, warsztaty, programy, mastermindy, kursy, szkolenia itp. dostarczane są Kupującemu za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub platformy kursowej. Informacja o sposobie dostarczenia produktu znajduje się opisie produktu i usługi elektronicznej. Od momentu otrzymania gotowej usługi elektronicznej i dostępu do medytacji, warsztatu, webinaru programu, mastermindu, kursu, szkolenia itp. za wszelakie usterki i wady techniczne odnoszące się do zakupionej przez Kupującego usługi do 90 dni ponosi Sprzedający. Po tym czasie Sprzedający nie odpowiada za problemy techniczne i usterki wynikające po stronie portalu Facebook. Od momentu zakupu i dostarczenia warsztatu, medytacji lub programu online kupujący ma 90 dni na przerobienie dostępnego na zamkniętej grupie Facebook materiału, po tym czasie Sprzedający ma prawo zamknąć grupę Facebook, na której odbywa się dany produkt online.

§ 8

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie, zarówno produkty elektroniczne oraz produkty fizyczne objęte są ochroną prawa autorskiego. Prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.

 2. Zabronione jest rozpowszechnianie wyżej wymienionych produktów. Ich bezprawne rozpowszechnianie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres anetakowalczyk.kontakt@gmail.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są jest dostępny na stronie internetowej.

4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedawca miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

6. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawca oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

12. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

2) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

13. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 10

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres: anetakowalczyk.kontakt@gmail.com. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Reklamacje związane z usługą online (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać na adres anetakowalczyk.kontakt@gmail.com

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.§ 12

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Klient będący Konsumentem ma różne możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.